REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W EŁKU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści        i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są dla dzieci z klas 0-III.

 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych lub na boisku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach (np. klasa lekcyjna lub park).

 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 5. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (dostosowywany w miarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły            i przedstawiany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Założenia organizacyjne

 1. Godziny pracy świetlicy:
  1) Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 do 16.00.
  2) W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez wpisanie stosownej informacji w zeszycie kontaktowym.

 2. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy:
  1) Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.
  2) Wniosek składany jest w świetlicy co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.
  3) W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
  4) Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, których rodzice pracują zawodowo.
  5) W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły)         w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka                     na rozpoczęcie zajęć.

 3. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy            o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

 4. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy:
  1) W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy oraz zeszytu kontaktowego.
  2) W przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie zgłoszeni będą do wychowawcy klasy      w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów.
  3) Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia i usunięcie z listy uczestników świetlicy.
  4) Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

 5. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:
  1) Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona.
  2) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy.
  3) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do wychowawcy świetlicy. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
  4) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.

Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej:

      a) wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją        o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.

Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi szkoły, do pedagoga szkolnego i wychowawcy dziecka.

      b) wychowawca świetlicy szkolnej próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi w odstępstwie czasowym    (do 60 min.),Wychowawca świetlicy sporządza właściwą notatkę i o całej sytuacji informuje Dyrektora szkoły.

      c) w przypadku gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu,    nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

Dwukrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie.

6. Dzieci 6-letnie wychodzą na zajęcia i wracają po zajęciach pod opieką wychowawcy przedszkola lub n-la uczącego, natomiast uczniowie kl. I są odbierani i przyprowadzani przez wychowawcę przez pierwszy miesiąc..

7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

8. Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

9. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów z informacją o wypisaniu dziecka       lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach.

10. Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki.

§ 3
Cele i zadania świetlicy szkolnej


1.    Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2.    Zadania świetlicy szkolnej:

       1)    Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach odbywających się na terenie szkoły  w czasie godzin pracy świetlicy.
       2)    Pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.
       3)    Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju uczniów.
       4)    Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności    w nauce.
       5)    Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność ruchową uczniów.
       6)    Dbałość o aktywność plastyczną i muzyczną uczniów.
       7)    Dbałość o wychowanie patriotyczne i społeczne wychowanków.
    8)    Prowadzenie współpracy z rodzica/opiekunami, wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą i pielęgniarką szkolną w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

§ 4

Obowiązki i prawa uczestnika świetlicy.

1.  Prawa:

      1) Uzyskanie pomocy w czasie odrabiana zadań domowych.

      2) Zwracanie się do wychowawcy z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi i rodzinnymi.

      3) Korzystanie z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.

      4) Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach.

      5) Uzyskanie życzliwego i odpowiedniego traktowania, swobody do wyrażania myśli i przekonań.

2. Obowiązki:

      1) Zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy.

      2) Poszanowanie sprzętu, pomocy naukowych i gier, z których korzystają w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

      3) Po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku.

      4) Pozostawianie odzieży wierzchniej w szatni.

      5) Ustawianie tornistra w miejscu nieutrudniającym komunikacji.

    6) Zachowywanie się w sposób kulturalny w stosunku do innych osób a w szczególności niezakłócanie pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r.

                                                                                                                      Aneks

                                                            do Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku

 

                                                                                         Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły lub      u wychowawców świetlicy w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

 2. Kartę zgłoszenia można uzyskać na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie lub u wychowawców świetlicy.

 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: a) rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko i pracującego, co jest potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu, dołączonym do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy b) obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, co jest poświadczone zaświadczeniem o zatrudnieniu, dołączonym do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 4. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymóg zatrudnienia rodziców (opiekunów prawnych) przekroczy liczbę wolnych miejsc, zastosowanie będą mieć dodatkowe kryteria rekrutacji, tj. a) wiek dziecka – pierwszeństwo będą mieć uczniowie z najmłodszych klas, b) szczególne potrzeby lub sytuacja dziecka – informację na ten temat należy wpisać w polu „Uwagi rodziców/opiekunów” w Karcie zgłoszenia.

 5. Dyrektor szkoły może uwzględnić szczególną sytuację dziecka i podjąć decyzję o jego przyjęciu do świetlicy pomimo faktu niespełnienia przez rodziców (opiekunów prawnych) kryterium zatrudnienia. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

 6. Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc.

 7. Rodzice (opiekunowie prawni) wypełniając Kartę zgłoszenia oświadczają, że podają dane zgodne ze stanem faktycznym i akceptują regulamin świetlicy. Zobowiązują się również do poinformowania szkoły o zmianie ich sytuacji zatrudnienia, która może mieć wpływ na utrzymanie miejsca dziecka w świetlicy.

 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do świetlicy lub utraci w niej miejsce.

 9. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłoszone po terminie rekrutacji umieszczane są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeżeli któryś z uczniów zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

 10. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 11. Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie ogłoszona na szkolnych tablicach informacyjnych w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 12. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do świetlicy mogą złożyć odwołanie.

 13. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyniku rekrutacji.

 14. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie jest przekazana rodzicom.

 15. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

 16. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na potrzeby rekrutacji i przetwarzane tylko w jej celach.

 

 

                                                                                    Aneks wchodzi w życie z dniem 09 maja 2018 r.